Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach z siedzibą:
ul. Wojska Polskiego 21a, 16-400 Suwałki
tel. 261 347 444
e-mail: wcrsuwalki@ron.mil.pl

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Funkcję tą pełni Pan Konrad Buczyński, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: wcrsuwalki@ron.mil.pl, lub listownie na podany wyżej adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Przetwarzanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach:

 • w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa,
 • mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
 • będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
 • w trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Prawa

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

Organ nadzorczy

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach
Suwałki

  
 • BIP
Dołącz do nas! go-up