Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).
Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

 • przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);
 • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
 • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
 • będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
 • będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

 

Kto może zostać powołany?

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • nie jest przeznaczona do służby zastępczej,
 • nie jest wyłączona od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • nie posiada nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej,
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej) – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych

 

Wniosek o powołanie do służby wojskowej

Osoba ubiegająca się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej składa wniosek o powołanie do służby wojskowej do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji, może również przesłać ten wniosek za pośrednictwem strony internetowej lub środków komunikacji elektronicznej. Wniosek o powołanie do służby wojskowej może zostać złożony również podczas kwalifikacji wojskowej.

Deklarację wstąpienia do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej można też złożyć przez portal rekrutacyjny „Zostań Żołnierzem” www.zostanzolnierzem.pl.

Do wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej załącza się następujące dokumenty:

 • kopię dokumentu tożsamości;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w szczególności kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów, świadectwa uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, uprawnienia do kierowania pojazdami).
 1. Wniosek o powołanie do służby wojskowej
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Terminy Szkoleń:

Szkolenie podstawowe (28 dni):

 • od dnia 6 czerwca do dnia 3 lipca 2022 r.
 • od dnia 4 lipca do dnia 31 lipca 2022 r.
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 28 sierpnia 2022 r.
 • od dnia 5 września do dnia 2 października 2022 r.
 • od dnia 3 października do dnia 30 października 2022 r.
 • od dnia 14 listopada do dnia 11 grudnia 2022 r.

Szkolenie podstawowe (12 dni - dla absolwentów szkół ponadpodstawowych realizujących program innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa, pobierających i kończących naukę w oddziałach przygotowani wojskowego raz realizujących programy edukacyjnie związane z obronnością państwa nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej):

 • od dnia 27 czerwca do dnia 8 lipca 2022 r.
 • od dnia 4 lipca do dnia 15 lipca 2022 r.
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 12 sierpnia 2022 r.

 

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dot. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
Przygotowaliśmy wiele materiałów - informatory, ulotki oraz multimedia - wojsko-polskie.pl

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach
Suwałki

  
 • BIP
Dołącz do nas! go-up