Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach

Deklaracja dostępności

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach.

Data publikacji strony internetowej: 2022.04.22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.04.22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, iż pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt:
• pochodzenia z innych źródeł wskazanych przez przełożonych (głównie Ministerstwa Obrony Narodowej);
• opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
• opublikowania przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (w tym obszar oznaczony jako Archiwum publikowany przed 2017 rokiem).
Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dołożymy wszelkich starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Ułatwienia
• Zmiana wielkości czcionki;
• Na stronie znajduje się wyszukiwarka;
• Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki;
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.04.22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Sebastian Szczawiński, wcrsuwalki@ron.mil.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 347 357. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach mieści się w budynku wolnostojącym przy, ul. Wojska Polskiego 21a, 16-400 Suwałki (budynek obejmuje wysoki parter i pierwsze piętro).
Ze względu na bariery architektoniczne budynku WCR Suwałki nie jest on całkowicie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek jest ogrodzony. WCR zapewnia parking dla interesantów oraz miejsce dla niepełnosprawnych.
W budynku WCR nie ma wind, ani platform pionowych i ukośnych, budynek posiada toalety dla niepełnosprawnych.
Na teren WCR można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Osobom ze szczególnymi potrzebami jest zapewniona częściowa możliwość ewakuacji lub uratowania. Wywieszone są plany ewakuacyjne (kierunki i drogi ewakuacyjne). Nie zapewnione są tyflograficzne plany ewakuacji, nie ma pokoju oczekiwań na ewakuacje, przegród ogniowych i przeciwdymowych oraz schodkowego wózka ewakuacyjnego.
W budynku WCR nie ma infokiosku, infomatu, oznaczeń w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniania jest jedynie w formie schematu.
Osoby odwiedzające WCR nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantom cały czas towarzyszą osoby przyjmujące.
Z uwagi na brak dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w celu zapewnienia właściwych warunków obsługi, proszone są o wcześniejszy kontakt, dzwoniąc na numer telefonu: 261 347 357.

Informacje dodatkowe

Skargi i odwołania
W przypadku odmowy przez podmiot realizacji żądania, osoba ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej lub alternatywnego dostępu do informacji.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć za pomocą poczty lub drogi elektronicznej skargę do organu nadzorującego na adres:
• Organ nadzorujący: Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach
• Adres: ul. Wojska Polskiego 21a, 16-400 Suwałki
• E-mail: wcrsuwalki@ron.mil.pl
• Telefon: 261 347 440;
W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Kontakt

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach
Suwałki

    
  • BIP
Dołącz do nas! go-up